OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY „Pracownik socjalny w sekcji usług opiekuńczych”

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Akacjowa 7, 11-100 Lidzbark Warmiński

 

 

1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny w sekcji usług opiekuńczych.

 

 

2. Niezbędne wymagania od kandydata:

 

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do 31 grudnia 2013 r ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie;

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydata:

 

a) łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

b) umiejętność pracy w zespole

c) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych

d) zaangażowanie w powierzone zadania, odpowiedzialność , dokładność

e) znajomość ustawy o pomocy społecznej

 

 

4. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych .

2. Wnioskowanie w sprawie przyznania bądź odmowy świadczeń i określenie stanu potrzeb oraz możliwości petenta.

3. Przygotowanie decyzji administracyjnych.

4.Świadczenie pracy socjalnej i udzielenie wszelkiego poradnictwa (udzielanie porad w zakresie rozwiązywania różnego typu problemów będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej jednostki , rodziny czy grupy społecznej).

5. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową.

6. Przygotowanie niezbędnych analiz , raportów i sprawozdań z zakresu przebiegu i skutków podejmowanych działań .

7. Organizowanie i zaspokajanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osób wymagających opieki w zakresie:

- zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych

- opieki i pielęgnacji

- kontaktów z otoczeniem

8. Prowadzenie postępowań i opracowanie dokumentacji dotyczącej usług opiekuńczych , usług specjalistycznych oraz w przedmiocie kierowania i umieszczania osób w domach pomocy społecznej.

9. Prowadzenie szczegółowych rozliczeń i odpłatności z tyt usług i pobytu w DPS.

10. Opracowanie projektów planów finansowych budżetu , analiz oraz okresowych sprawozdań na potrzeby MOPS.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) List motywacyjny

c) Kwestionariusz osobowy

d) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

e) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy

f) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

g) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe( w przypadku wyboru na stanowisko należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)

 

Kopie dokumentów (wymienionych w pkt e-f) kandydat ubiegający się o stanowisko powinien potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem z podaniem daty.

 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 11-100 Lidzbark Warmiński , ul. Akacjowa 7 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – pracownika socjalnego w sekcji usług opiekuńczych” w terminie do 03.08.2020 do godz 12.00

 

Aplikacje które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji , zgodnie z Załącznikiem nr 2

 

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 89 767 80 40

 

Załącznik Nr 1 Kwestionariusz

Załącznik Nr 2 Informacja i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Lidzbark Warmiński, dnia 22.07.2020 r.