OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Akacjowa 7, 11-100 Lidzbark Warmiński

 

 

1. Stanowisko pracy: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Umowa – zlecenie (liczba godzin pracy miesięcznie 90 lub 180)

 

2. Niezbędne wymagania od kandydata:

 

- dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby niepełnosprawnej

- wykształcenie minimum średnie

- co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydata:

 

- wysoka kultura osobista

- umiejętność podejmowania decyzji

- poczucie odpowiedzialności

- umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

- samodzielność w działaniu oraz wykazanie własnej inicjatywy

- kreatywność, odporność na stres

 

4. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

  1. Uczestnictwo:

  2. w wyjściu , powrocie oraz / lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia, gabinety lekarskie, urzędy, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne i sportowe, znajomi

  3. w wyjściu i powrocie lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne

  4. w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika.

  5. w załatwianiu spraw urzędowych

  6. w nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami

  7. w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

5. Wymagane dokumenty:

 

a) List motywacyjny

c) Kwestionariusz osobowy

d) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

f) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

g) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe( w przypadku wyboru na stanowisko należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)

 

Kopie dokumentów (wymienionych w pkt f) kandydat ubiegający się o stanowisko powinien potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem z podaniem daty.

 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 11-100 Lidzbark Warmiński , ul. Akacjowa 7 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko –asystenta osoby niepełnosprawnej„ w terminie do 05.06.2020r do godz. 12.00

 

Aplikacje które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji , zgodnie z Załącznikiem nr 2

 

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 89 767 80 40

 

Załącznik Nr 1. Kwestionariusz

Załącznik Nr2. Informacja i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

 

Lidzbark Warmiński, dnia 26.05.2020 r.