Informacja

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

Z POMOCY SPOŁECZNEJ

w grudniu 2019 r.

 

z dnia 15 – 16 grudnia br.

z dnia 20 – 20 grudnia br.

z dnia 23 (zasiłki stałe) – 19 grudnia br.

z dnia 25 – 17 grudnia br.

z dnia 30 – 18 grudnia br.


Informujemy Państwa, że w związku z zakończeniem roku budżetowego nie ma możliwości zmian wyznaczonych terminów wypłat.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Od dnia 01.12.2019 r. prosimy Państwa o zgłaszanie się do pracowników socjalnych wraz z dokumentami w celu objęcia dzieci i młodzieży dożywianiem w przedszkolach i szkołach w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pracownicy socjalni przyjmują wnioski do 24 grudnia 2019 r. w godzinach 7-10 (oprócz środy).

Informacja

1„Biała Wstążka” to jedna z największych kampanii na świecie, która ma za zadanie powstrzymać przemoc wobec kobiet. Dnia 22 listopada 2019 r. w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim odbyła się konferencja, która między innymi dotyczyła właśnie tej kampanii. Wzięło w niej udział wielu uczestników, w tym przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim: Jadwiga Daukszewicz, Joanna Saganowska, Agnieszka Grzybowska, Katarzyna Olszańska, Agnieszka Kędzierawska oraz przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Jan Ruszczyk, który otrzymał wyróżnienie Warmińsko-Mazurskiego Kawalera Białej Wstążki.


Jednocześnie przypominamy o dwóch spotkaniach, które odbędą się:

- 6 grudnia 2019 r., w godzinach 13:00 – 15:00 w Lidzbarku Warmińskim, na placu przy Wysokiej Bramie będzie można uzyskać informacje na temat pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, otrzymać przypinkę kampanii „Biała Wstążka” oraz ulotki na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
-
7 grudnia 2019 r., godz. 9:00 – 13:00 w pomieszczeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajdującego się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Akacjowa 7, które będzie dotyczyło przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach powyższej akcji, tzw. „Otwarte drzwi”, będzie można spotkać się z pracownikiem socjalnym, koordynatorem do spraw przeciwdziałania przemocy oraz członkami zespołu interdyscyplinarnego i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Informacja

W związku z zakończeniem roku budżetowego,

wnioski o świadczenia z pomocy społecznej

będą przyjmowane

do dnia 10 grudnia br.

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim informuje o zmianie ulic w poszczególnych rejonach.

Więcej informacji: Wykaz rejonów

Informacja


MKRPA Lidzbark Warmiński

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim,
w ramach Ogólnoświatowego Ruchu Mężczyzn Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet, prowadzi kampanię „Biała Wstążka”.

W związku z powyższym:

- W dniu 07 grudnia 2019 roku (sobota) w godz. 9:00 – 13:00 zapraszamy osoby zainteresowane problemem dotyczącym przeciwdziałania przemocy w rodzinie do Punktu Konsultacyjnego, który mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Akacjowa 7. W ramach powyższej akcji, tzw. „Otwarte drzwi”, będzie można spotkać się z pracownikiem socjalnym, koordynatorem do spraw przeciwdziałania przemocy oraz członkami zespołu interdyscyplinarnego i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- W dniu 06.12.2019 r., w godzinach 13:00 – 15:00 w Lidzbarku Warmińskim, na placu przy Wysokiej Bramie, również będzie można uzyskać informacje na temat pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Informacja

OGŁOSZENIE

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ogłasza nabór uczestników do projektu „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej – Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikami mogą być osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa, wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym osoby bezrobotne zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym w Lidzbarku Warmińskim.

Przewidziane działania w projekcie to:

  1. 1.  Usługi o charakterze społecznym – wsparcie psychologa
  2. 2.  Usługi o charakterze zawodowym – wsparcie doradcy zawodowego oraz szkolenia
    i warsztaty
  3. 3.  Opieka nad dziećmi na czas trwania zajęć
  4. 4.  Catering
  5. 5.  Ubezpieczenie NNW
  6. 6.  Stypendia szkoleniowe

 

Wszystkie chętne osoby zapraszamy do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 14A/16A w Lidzbarku Warmińskim. Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie ośrodka i pod nr telefonu 609 815 322.
Zapisy ruszają już od 09.09.2019r.

Informacja

 OGŁOSZENIE

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ogłasza nabór uczestników do projektu „Klub Wsparcia Rodziny”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikami mogą być osoby z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające na obszarze rewitalizowanym w Lidzbarku Warmińskim. Wsparciem zostaną również objęte osoby z otoczenia uczestników.

Przewidziane działania w projekcie to:

1. Poradnictwo specjalistyczne – poradnictwo psychologiczne

2. Wsparcie umiejętności społecznych rodzin

3. Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodzin i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia

4. Wsparcie rodziny w rozwiązaniu problemów wychowawczych

5. Usługi mające na celu kształtowanie właściwych postaw członków rodzin

 

Wszystkie chętne osoby zapraszamy do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 14A/16A w Lidzbarku Warmińskim. Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie ośrodka i pod nr telefonu 609 815 322.

Zapisy ruszają już od 09.09.2019r.

Informacja

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2019/2020 prosimy Państwa o zgłaszanie się do pracowników socjalnych wraz z dokumentami w celu objęcia dzieci i młodzieży dożywianiem w przedszkolach i szkołach w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pracownicy socjalni przyjmują wnioski do 29 sierpnia 2019 r. w godzinach 7-10 (oprócz środy).

Informacja

OGŁOSZENIE

 

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Programu 2019 PO PŻ mogą od sierpnia 2019 r. zapisywać się na nowe listy do pracownika socjalnego wypełniając przy tym oświadczenie.

 

Kryterium dla osoby samotnej – 1402 zł.

Kryterium na osobę w rodzinie – 1056 zł.

 

Stare listy nie przechodzą na nowy okres!

 

Osoby, które nie zapiszą się na listy żywności i nie wypełnią oświadczenia nie otrzymają pomocy w ramach Podprogramu 2019 PO PŻ.